Запазване на гаранцията

С приемането на „РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1400/2002 НА КОМИСИЯТА (ЕС) от 31.07.2002г.“ и последвалите допълнения, настъпиха значителни промени в автомобилния бранш. Тези регулации засягат продажбата на нови моторни превозни средства, резервни части и следпродажбени услуги.

Но в какво се изразява това за потребителя?

Шофьорите са свободни сами да избират къде да обслужват автомобилите си. Пред тях стои възможността да ремонтират автомобилите си в оторизирани сервизи или в независими сервизи, които притежават необходимите познания и използват оригинални части или техните еквивалентни резервни части. Всичко това, без собственикът да загуби производствената гаранция за автомобила. В допълнение, потребителят най-вероятно ще спести и пари, сравнено с ремонта в оторизиран сервиз.

Този регламент премахва ограничението новите автомобили да се обслужват само в оторизирани сервизи.

Повече информация можете да откриете на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0461&qid=1495009410261&from=en.